Založení společnosti - zakladatelská a společenská smlouva

leden 22, 2018

založení společnostiZákladním kamenem pro založení obchodní společnosti je dle platného práva společenská smlouva, příp. zakladatelská listina. V tomto článku si rozebereme její všeobecné náležitosti a bližší specifika u některých typů obchodních společností.

 

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která u kapitálových společností (s.r.o., a.s.) vyžaduje formu veřejné listiny. Její sepsání tedy provádí notář ve formě notářského zápisu. Kapitálové společnosti však mohou být založeny také jediným zakladatelem, přičemž v takovém případě společenskou smlouvu nahrazuje tzv. zakladatelská listina, a to opět ve formě notářského zápisu. U společností osobních (v.o.s., k.s.) zakládají společnost vždy nejméně dvě osoby.

Společnost s ručením omezeným

U společenské smlouvy došlo u s.r.o. z pohledu zákona o obchodních korporacích (ZOK) k zásadní změně. Ta spočívá ve spojení institutu společenské smlouvy s institutem stanov, jak vyplývá z ust. § 3 odst. 3 ZOK, který stanoví, že společenskou smlouvou se rozumí i stanovy a zakladatelská listina.

Zákonné náležitosti společenské smlouvy u s.r.o. jsou vyjmenované v § 146 ZOK.

Společenská smlouva obecně obsahuje: 
a) obchodní jméno společnosti,
b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
f) výši základního kapitálu a
g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.


Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také:
a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
b) údaj o tom, koho zakladatelé určují prvním jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
c) určení správce vkladů a
d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Akciová společnost

Akciová společnost se zakládá společenskou smlouvou, nebo, v případě jednoho zakladatele, zakladatelskou listinou, která má opět formu notářského zápisu. K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov.

Zákonné náležitosti stanov u a.s. jsou vyjmenované v § 250 ZOK.

Stanovy obsahují také:
a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
b) výši základního kapitálu,
c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány,
d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,
f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,
g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.


Stanovy při založení společnosti obsahují také:
a) údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,
d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
g) určení správce vkladů a
h) tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.

 

 

Aktualizace článku 22.1. 2018

Joomla SEF URLs by Artio