Registrace na finančním úřadě

březen 28, 2013

registrace na finančním úřadě

Jako podnikatelský subjekt máte lhůtu celkem 30 dní na to, abyste provedli registraci u finančního úřadu. Tato lhůta začíná běžet dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Máte povinnost registrovat se k dani z příjmů právnických osob a k dalším vybraným daním, které budete v následujícím období chtít/muset platit.

Registraci je nutné provést u místně příslušného finančního úřadu. V případě daně z příjmů, silniční daně nebo DPH to znamená u úřadu, v jehož obvodu má vaše společnost sídlo (dle obchodního rejstříku).

Místní příslušnost - u kterého finančního úřadu se registrovat

Seznam finančních úřadů včetně jejich územní působnosti najdete v zákoně č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Jiná úprava místní příslušnosti se vztahuje na majetkové daně, u kterých je předmětem zdanění nemovitost nebo převod, přechod či nabytí majetku. Do této skupiny patří daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. U daně z nemovitostí a z převodu nemovitostí je místně příslušný úřad, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází. Stejně to platí i u daně darovací, pokud je předmětem nemovitost. V případě movitého majetku je to dle sídla firma.

Od finančního úřadu obdržíte osvědčení o registraci daně spolu s daňovým identifikačním číslem (DIČ). Bude vám předáno osobně nebo zasláno poštou.

Daň z příjmů právnických osob

Jedná se o základní daň, ke které se musíte na finančním úřadě registrovat. Tato daň se platí za každý kalendářní rok a jejím předmětem jsou výnosy a náklady z veškeré podnikatelské činnosti. V zákoně o daních z příjmů jsou následně stanoveny výjimky a osvobození - na ty se tato daň nevztahuje. Sazba daně aktuálně činí 19 %. Daň se počítá jako součin sníženého základu daně zaokrouhleného na tisíce Kč dolů a sazby. Daňové přiznání se podává do 31. března a daň je splatná ve lhůtě 3 měsíců.

Jestliže máte nějaké zaměstnance, nezapomeňte je také registrovat - a to k dani z příjmů fyzických osob.

Povinná a dobrovolná registrace k DPH

Na začátku podnikání se rovněž můžete dobrovolně registrovat k DPH. Toto je obecně výhodné pro firmy, jejichž zákazníci jsou také plátci DPH. Jestliže se dobrovolně registrovat nechcete, registraci musíte provést až v případě, když váš obrat dosáhne za předchozích maximálně 12 měsíců částky 1 mil. Kč. Plátcem se stáváte od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém jste tuto výši překonali. Registraci na finančním úřadě je nutné provést do 15 dnů. Nový plátce má měsíční zdaňovací období.

Zákon o DPH však uvádí i další důvody, proč je společnost povinna stát se plátcem DPH. Na začátku podnikání si ho nezapomeňte prostudovat - konkrétně § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zrušení registrace k DPH

O zrušení registrace k DPH můžete požádat nejdříve za 1 rok od data účinnosti registrace, a to v případě, že váš obrat za posledních 12 kalendářních měsíců je nižší než 1 mil. Kč a když jste za poslední 2 roky nepořídili z jiného členského státu EU zboží ve vyšší hodnotě než 326 000 Kč.

Registrace k silniční dani

Registraci k silniční dani můžete provést, když své vozidlo používáte k podnikatelské činnosti nebo v její přímé souvislosti a ono je zároveň registrováno v ČR. Jakmile se k této dani zaregistrujete, jste povinni platit čtvrtletní zálohy. Daňové přiznání podáváte k 31. lednu.

Joomla SEF URLs by Artio