Rozvaha - základní výkaz účetní závěrky

červen 13, 2016

rozvahaAbyste lépe porozuměli aktivům a pasivům ve své firmě, je dobré sestavit si rozvahu. Jedná se o základní účetní výkaz, který se sestavuje každoročně k datu účetní závěrky. Využívá se také při zahájení podnikatelské činnosti nebo i v různých mimořádných stavech. O rozvaze se také hovoří jako o výkazu majetku podniku a zdrojích jeho krytí.

Rozvaha neboli bilance se sestavuje ke konkrétnímu rozvahovému dni a podává informace o tom, jaké je složení majetku a jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Představuje tak zdroj informací pro výpočet různých ekonomických ukazatelů. Při jejím sestavení vždy vycházejte z informací uvedených ve finančním plánu. Rozvaha vám pomůže odvodit finanční cíle v oblasti řízení provozního kapitálu a obecně usnadní plánování do budoucna.

Aktiva - krátkodobý a dlouhodobý majetek

Pro aktiva se využívá v českém jazyce označení majetek. V případě rozvahy se do aktiv uvádí dlouhodobý a pak i krátkodobý majetek. Dlouhodobý majetek podniků lze rozdělit na hmotný, nehmotný a finanční. Jeho hlavním rysem je, že v podniku setrvává déle než 1 rok. Do oběžného majetku pak patří například zásoby materiálu, výrobků či zboží. Řadí se sem také pohledávky nebo peníze na běžných účtech a v pokladně.

Pasiva neboli zdroje krytí

Pasiva jsou vyjádřením aktiv, ale z jiného pohledu. Rozlišují se zde vlastní a cizí zdroje krytí. Je zde uvedeno, co jste vy sami do firmy investovali a na co jste si zde museli půjčit. Do pasiv také patří například rezervy, nerozdělený zisk nebo i závazky vůči dodavatelům či státu.

Každá rozvaha by měla být vyrovnaná. Jestliže sečtete veškerá aktiva, tak ta by se měla rovnat pasivům. Pokud vám obě strany rozvahy nevycházejí stejně, tak jste pravděpodobně při výpočtu na něco zapomněli. Můžete také rozvahu porovnat s výkazem zisků a ztrát (neboli s výsledovkou), pak získáte mnohem komplexnější pohled na své podnikání.

 

Joomla SEF URLs by Artio