Má vaše firma povinný audit účetní závěrky?

září 29, 2016

auditPovinnost auditu mají obchodní korporace a družstva. Pravidla pro audit nejsou jednotná, ale jsou různě přísná. Audit se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., i účetnictví, kde naleznete jeho podrobnou úpravu a můžete zde tak najít odpovědi na veškeré své otázky. Povinnost auditu nemá každá obchodní společnost - musíte splnit určitá kriteria.

Prvním kriteriem je hodnota aktiv vyšší než 40 mil. Kč (úhrn aktiv dle rozvahy), druhým kriteriem je roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč (výše výnosů snížená o prodejní slevy, vydělená počtem započatých měsíců, po něž trvá účetní období a vynásobená dvanácti). Posledním kriteriem je průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50.

Povinnost auditu pro obchodní společnosti a družstva

Jestliže máte akciovou společnost, stačí vám dosáhnout jednoho z těchto kriterií, abyste měli povinnost auditu účetní závěrky. V případě obchodní společnosti nebo družstva, je potřeba splnit dvě tato kriteria. Stav se zhodnocuje vždy ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje.

Ve specifických případech mají povinnost auditu také zahraniční podnikající osoby, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku či vedoucí účetnictví dobrovolně nebo fyzické a právnické osoby, kterým povinnost auditu ukládá zvláštní zákon.

Postihy za porušení povinnosti

Pokud porušíte povinnost a audit neprovedete, hrozí vám pokuta ve výši až 3 % z aktiv. Minimální pokuta činní 1,2 mil. Kč a zároveň je účtováno penále za každý rok, kdy měla společnost povinnost audit provést.

Jak probíhá audit

Audit probíhá v souladu s plánem auditu, který stanoví auditor spolu s časovým harmonogramem prací na ověření účetní závěrky. Jestliže víte, že se vás audit bude týkat, tak kontaktujte auditora včas, aby bez problémů zvládl připravit veškeré potřebné podklady. Například by se měl účastnit i inventarizace.

Kromě účetní závěrky je pro audit podkladem také výroční zpráva, případně i další daňové a účetní dokumenty. Povinnost auditu sebou nese i odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (ten se posouvá na první den sedmého měsíce, který následuje po rozvahovém dni, tedy na 1.7.).

Joomla SEF URLs by Artio