Hospodářský výsledek - zisk nebo ztráta

leden 25, 2015

hospodářský výsledekCílem každého podnikatele je dosažení zisku. Na konci svého účetního období (většinou kalendářního roku) musí vyčíslit svůj hospodářský výsledek a zhodnotit, zda dosáhl zisku nebo ztráty. Poradíme vám, jak se ziskem nebo se ztrátou efektivně naložit a také se zde dozvíte, jak se hospodářský výsledek počítá.

V současné době se spíše než s termínem hospodářský výsledek pracuje s pojmem výsledek hospodaření. V ekonomice a účetnictví se jedná o rozdíl mezi vašimi výnosy a náklady. Podle toho, zda rozdíl vyjde kladný či záporný, jde o zisk nebo o ztrátu. V případě vyšších výnosů se jedná o zisk. Pokud jsou ale vyšší vaše náklady než výnosy, jde o ztrátu.

Výkaz zisků a ztrát

Ke stanovení hospodářského výsledku se v účetnictví využívá výkaz zisků na ztrát neboli výsledovka. Tento výkaz by se měl sestavovat každý měsíc, abyste měli přehled o tom, jak si vaše firma vede v hospodaření. Výsledek hospodaření se zde kumuluje od počátku roku. Pokud účetnictví nevedete, zjistíte ho porovnáním příjmů a výdajů ve své daňové evidenci nebo na svém běžném účtu (jestliže podnikáte na živnostenské oprávnění a nevedete daňovou evidenci, protože využíváte výdajové paušály, tak vám stačí odečíst bezhotovostní a hotovostní příjmy a výdaje).

Typy hospodářského výsledku

Jestliže však vedete účetnictví, můžete hospodářský výsledek vykazovat v rámci různých skupin nákladů a výnosů. Dělí se na provozní hospodářský výsledek, který je rozdílem provozních výnosů a nákladů. Dalším typem je finanční hospodářský výsledek, který představuje rozdíl mezi finančními výnosy a náklady. Nakonec musíme zmínit také mimořádný hospodářský výsledek, který se týká mimořádné a nahodilé činnosti. Jedná se o rozdíl mimořádných výnosů a nákladů. Když tyto tři hospodářské výsledky sečtete, získáte finální hospodářský výsledek před zdaněním.

Účetní a daňový hospodářský výsledek

V praxi dále rozlišujeme ještě mezi účetním a daňovým hospodářským výsledkem. Ten první představuje rozdíl mezi účetními výnosy a náklady. Účetní výsledek se následně musí upravit o příslušné operace. Jedná se třeba o přičtení daňově neuznatelných nákladů nebo o úpravu o rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Tyto operace slouží pro zjištění daňového základu a pro výpočet samotné daně z příjmu. Jakmile je daňový základ stanoven, jedná se o daňový hospodářský výsledek.

Zisk - jak s ním naložit?

Zatímco ztráta žádným daním nepodléhá. Ba naopak se může v dalších letech od daně odečítat a uplatňovat tedy jako sleva. Tak zisk zdanění podléhá. O jeho rozdělení rozhodnete vy sami. Můžete ho využít k mnoha účelům. Pokud například ve společnosti vytváříte rezervní fond nebo jiný typ fondu, můžete do něj zisk odvádět až do té doby, dokud nedosáhnete předepsané výše. Jestliže ponecháte zisk nerozdělený, dá se využít například na vytvoření rezerv, na splátky úvěrů a půjček, na modernizaci firmy a firemního vybavení, na odměny zaměstnancům a majitelům firmy. Pokud zisk budete vyplácet, musíte ho samozřejmě danit.

Podíl na zisku

Podíly na zisku si vyplácejí společníci obchodních společností. Zde už záleží na konkrétní formě podnikání a podle toho se zisk upravuje o daň a další složky. Například v případě společnosti s ručením omezeným je nutné odvést srážkovou daň ve výši 15 %. Odvádí ji společnost jako plátce této daně. Ještě předtím je však nutné zisk zdanit daní z příjmů právnických osob, která je ve výši 19 %. Například v případě akciové společnosti se zisk dělí na dividendy jako podíl na zisku akcionářům. Tento příjem se rovněž daní srážkovou daní ve výši 15 %.

 

Joomla SEF URLs by Artio